Vnitřní řád

Provozní doba

Ordinační doba jednotlivých oddělení se může lišit. Děkujeme za pochopení.

PONDĚLÍ

7:30 - 12:00 a 13:00 - 16:30


ÚTERÝ

7:30 - 12:00 a 13:00 - 16:30STŘEDA

7:30 - 12:00 a 13:00 - 16:30ČTVRTEK

7:30 - 12:00 a 13:00 - 16:30PÁTEK

8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:30Úvod

AGE Centrum s.r.o., se sídlem Zamenhofova 638/18, Olomouc, 779 00, provozovna Na Šibeníku 914/1, Olomouc, 779 00, poskytuje ambulantní psychiatrické, geriatrické a psychologické služby s cílem podporovat duševní zdraví a pohodu našich pacientů. Tento vnitřní řád definuje základní pravidla pro poskytování a využívání našich služeb.

1. Provozní a ordinační doba

a) AGE Centrum s.r.o. zveřejňuje provozní a ordinační hodiny na viditelném místě u vstupu do zařízení a na oficiálních webových stránkách.

b) Tyto hodiny udávají časy, kdy je zařízení otevřeno pro poskytování plánovaných zdravotních služeb pacientům.

c) Zdravotnické služby jsou dostupné během těchto hodin a pacienti jsou vyzváni, aby respektovali tato nařízení a přicházeli na schůzky včas.

d) Do zdravotnického zařízení pacient vstupuje v doprovodu maximálně 2 osob, je-li to nezbytně nutné.

e) Poslední pacient je ošetřen 30 minut před koncem ordinační doby.

2. Objednávání na vyšetření/terapii

a) Pacienti jsou povinni se na vyšetření v AGE Centrum s.r.o. objednat předem, aby byla zajištěna efektivní organizace péče a minimalizování čekacích dob.

b) Objednání je možné telefonicky, e-mailem, nebo osobně během provozní doby recepce.

c) V případě, že pacient nemůže dodržet objednaný termín, je povinen toto zrušení oznámit nejméně 24 hodin předem prostřednictvím SMS nebo e-mailu, aby uvolněný čas mohl být nabídnut jiným pacientům.

d) Vzhledem k charakteru a chodu ambulancí může dojít k posunutí času objednání, někdy i o delší časový interval. Příčiny mohou být různé.

i. Do ordinace se dostaví pacienti, kteří potřebují vzhledem k charakteru svého onemocnění od personálu akutní/přednostní ošetření.

ii. Čas ošetření některého z předchozích pacientů se prodlouží závažností nebo komplikacemi jiného jeho onemocnění.

iii. Technické poruchy/výpadek proudu, vody, počítačové techniky aj.

iv. Jiné nepředvídatelné situace.

e) Ve výše uvedených situacích žádáme všechny čekající pacienty o pochopení a toleranci.

3. Průběh vyšetření

a) Při vstupu do recepce vždy předkládejte průkaz zdravotní pojišťovny/průkaz totožnosti.

b) Lékař provádí vyšetření zpravidla v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry nebo lékaře. Některá vyšetření (např. vyš. TK, odběry, převazy aj.) mohou být prováděna zdravotní sestrou v sesterně/místnosti k tomu určené.

c) Doklad o dočasné pracovní neschopnosti (dále je DPN) vystavuje lékař na základě zjištění zdravotního stavu, nikoliv na žádost pacienta.

4. Vystavení e-receptu

a) Pacient má možnost objednat předepsání léků telefonicky nebo e-mailem. Naše zdravotnické zařízení si však v souladu s odborným posouzením lékaře vyhrazuje právo požadovat osobní vyšetření pacienta před vystavením receptu, aby zajistilo nejvyšší úroveň bezpečnosti a vhodnosti léčby.

b) Elektronický recept bude vyhotoven a odeslán na kontakt uvedený pacientem v jeho zdravotnické dokumentaci do 3 pracovních dnů od jeho vyžádání.

c) Je zodpovědností pacienta vést si pečlivou evidenci o užívaných léčivech. O předepsání léků je třeba zažádat s dostatečným časovým předstihem, aby nedošlo k přerušení léčebného režimu. Tento proces je zaveden s cílem podporovat kontinuitu a efektivitu léčby a zajišťovat, že léčiva jsou používána bezpečně a správně v souladu s lékařským doporučením.

5. Práva pacientů

a) Respekt a důstojné zacházení: Každý pacient je ošetřován s respektem, ohleduplností a bez diskriminace.

b) Ochrana soukromí a dat: Ochrana osobních a zdravotních informací je zajištěna v souladu s platnými zákony. Jakékoli sdílení informací vyžaduje předchozí souhlas pacienta, kromě případů stanovených zákonem.

c) Informovanost: Pacienti mají právo být plně informováni o svém zdravotním stavu, možnostech léčby, očekávaných výsledcích a možných rizicích.

d) Přístup k léčebné dokumentaci: Pacienti mají právo na nahlížení do vlastní zdravotnické dokumentace a na pořízení jejích kopií. (viz čl. 7)

6. Povinnosti pacientů:

Pacient je povinen se za každých okolností řídit pokyny personálu AGE Centra s.r.o.

a) Dodržování navrženého léčebního a diagnostického postupu: Pacient je povinen respektovat individuálně navržený léčební a diagnostický postup stanovený zdravotnickým personálem AGE Centrum, který zahrnuje lékaře, psychologové a psychiatrické sestry. Je důležité, aby pacienti dodržovali všechny pokyny a doporučení svých lékařů a terapeutů.

b) Pravdivá informace o zdravotním stavu: Pacient je povinen pravdivě informovat ošetřující personál o všech relevantních aspektech svého zdravotního stavu. To zahrnuje informace o předchozích i současných zdravotních problémech, o léčbě u jiných zdravotnických pracovníků, o užívání léků včetně návykových látek a o jakýchkoli infekčních onemocněních. Nesplnění této povinnosti může být považováno za hrubé porušení vnitřního řádu a může mít vliv na kvalitu a bezpečnost poskytované zdravotní péče.

c) Chování a slušné vystupování: Od pacientů se očekává, že se budou chovat slušně a s respektem ke všem zdravotnickým pracovníkům a ostatním pacientům. Je důležité dodržovat zásady dobrých mravů a občanského soužití, což zahrnuje například zákaz verbálních útoků, křiku nebo jakéhokoli jiného rušivého chování.

d) Zákaz požívání alkoholu a návykových látek: Pacienti nesmí před a během návštěvy zdravotnického zařízení požívat alkohol nebo jiné návykové látky. V případě, že ošetřující lékař to považuje za nutné, může pacienta požádat o provedení testu na přítomnost těchto látek.

e) Zákaz pořizování záznamů: V prostorách AGE Centrum je bez výslovného souhlasu vedoucího pracovníka a bez souhlasu zaznamenávaných osob zakázáno pořizování fotografií, video a audio záznamů.

f) Dodržování vnitřního řádu: Pacient je povinen se řídit tímto vnitřním řádem AGE Centrum a respektovat všechny jeho aspekty pro zajištění hladkého průběhu poskytování zdravotní péče a respektování práv a pohodlí ostatních pacientů i zdravotnického personálu.

7. Zrušení schůzek

a) Schůzku je třeba zrušit nejméně 24 hodin předem pomocí SMS na číslo 603 339 339 nebo e-mailem na info@agecentrum.cz. Neomluvená absence nebo opakované zrušení schůzek bez závažného důvodu může vést k vyřazení z evidence pacientů.

8. Povinnosti AGE Centrum

a) Poskytovat kvalitní a bezpečnou péči v souladu s aktuálními medicínskými a etickými standardy

b) Informovat pacienty o jejich zdravotním stavu, možnostech léčby a případných rizicích

c) Zajišťovat ochranu a důvěrnost osobních a zdravotních údajů pacientů

9. Zdravotnická dokumentace

a) Zdravotnická dokumentace je vedená v souladu s právními normami a je majetkem AGE Centrum.

b) Pacienti mají právo na nahlížení do své dokumentace a pořízení jejích kopií, přičemž AGE Centrum může požadovat úhradu nákladů spojených s kopírováním.

9. Zdravotnická dokumentace

a) Zdravotnická dokumentace je vedená v souladu s právními normami a je majetkem AGE Centrum.

b) Pacienti mají právo na nahlížení do své dokumentace a pořízení jejích kopií, přičemž AGE Centrum může požadovat úhradu nákladů spojených s kopírováním.

10. Odmítnutí přijetí pacienta do péče (§ 48 zákona č. 372/2011 Sb.)

a) Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud:

i. by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení;

ii. překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,

iii. by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb výkon návštěvní služby,

iv. není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace, či ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.

11. Ukončení nebo odmítnutí služeb

a) AGE Centrum může ukončit péči o pacienta, pokud pacient neoprávněně nerespektuje povinnosti stanovené tímto řádem, zejména opakovaně neomlouvá svou nepřítomnost a tím zneužívá čas a zdroje zařízení.

b) prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele,

c) pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb

d) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,

e) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, nebo s poskytováním zdravotních služeb vysloví souhlas, ale neřídí se vnitřním řádem a jeho chování přitom není způsobeno zdravotním stavem,

f) přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta; ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

12. Důsledky porušení vnitřního řádu

a) Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem (§48 odst. 2 zákona o zdravotních službách č.372/2011Sb.)

Tento vnitřní řád je určen pro všechny pacienty AGE Centrum s.r.o. a je závazný od okamžiku jeho předložení pacientovi. Jeho dodržování zajišťuje kvalitu a dostupnost poskytovaných služeb pro všechny naše pacienty.

Za AGE Centrum s.r.o.

Bc. Jakub Malota, MBA

ředitel


Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace