Projekt Ambulance s rozšířenou péčí (ARP)

AGE Centrum – centrum nejen duševního zdraví bylo založeno v roce 2016, ač myšlenka a dílčí segmenty tehdy poskytované péče začali vznikat již koncem roku 2013. Původní osu péče tvořila Geriatrie – Psychiatrie resp. Gerontopsychiatrie – Medicína dlouhodobé péče – Denní psychiatrický stacionář s psychoterapeutickým programem - Psychoterapie. Přirozeným vývojem se určité složky péče rozvíjeli (s ohledem na poptávku) rychleji a ukazovalo se, že se těžiště péče poskytované zařízením přesouvá k péči o duševní zdraví pacientů s převahou seniorů. Somatické obory pak vhodně doplňovaly a doplňují poskytovanou péči a povyšují ji o zdravotně-sociální složku. 

Od roku 2017 AGE Centrum definitivně převzalo myšlenku psychiatrické reformy a rozhodlo se přirozeně dotvářet své služby směrem k zamýšlené ARP. Nasmlouvali jsme ZP a posílili jsme tým o samostatnou ambulanci klinické psychologie a pracovali na nasmlouvání odbornosti sestry pro péči v psychiatrii (914), což se nám podařilo koncem roku 2018. Péčí o cílovou skupinu se tedy tým centra jen drobnými personálními obměnami zabývá již od roku 2016.

Služby v jednotlivých ambulancích jsou zajišťovány dle platné vyhlášky o minimálním materiálním a personálním vybavení č. 99/2012 Sb. osobám starším 18 let s duševním onemocněním v celém diagnostickém spektru duševních poruch dle MKN 10 v rámci regionu. V ambulancích gerontopsychiatrie a geriatrie se služby hlouběji zaměřují na kognitivní poruchy a demence.

Okamžitá kapacita zařízení je 6 pacientů v jednom okamžiku. Jednou ze zásad zařízení je poskytování zdravotní péče s adekvátním časovým fondem, kdy přihlížíme ke specifickým potřebám psychiatrických pacientů a seniorů a zvýšeným důrazem na adekvátní komunikaci odborníka s pacientem tak, aby pacient měl čas a prostor porozumět poskytované péči. Pacienti do zařízení jsou objednáváni centrální recepcí na čas, aby se minimalizovalo čekání v čekárně zařízení a tím zvyšoval komfort a diskrétnost poskytované péče

Podrobnosti k reformě ZDE


Personální obsazení projektu ARP

Reforma psychiatrie

Reforma psychiatrieMUDr. Eva Elšíková 

  • lékařka s letitou praxí při péči o pacienty s duševními poruchami. Atestovaný psychiatr a gerontopsychiatr. Před nástupem do AGE Centra působila v Ostravské zařízení „Dům duševního zdraví Ostrava-Poruba“. V AGE Centrum působí jako vedoucí psychiatr a společně s kolegou psychiatrem koordinuje služby ARP. Dr. Elšíková má psychoterapeutický výcvik a poskytuje pacientům služby i v této oblasti. Za svou praxi v AGE Centru vedla a vede koordinaci služeb odborníků AGE Centra v oblastech psychiatrie, klinické psychologie, psychoterapie a stacionární péče.

MUDr. Petr Roček 

  • lékař s celoživotní zkušeností pří léčbě celého spektra psychiatrických diagnóz. Ze svého působení v PN Šternberk na pozici primáře mužského oddělení a později z pozice lékaře na oddělení má bohaté zkušenosti v týmové péči o psychiatrické pacienty. Společně ostatními členy týmu ARP bude koordinovat péči o pacienty centra a pečovat o pacienty po ose všeobecné psychiatrické a psychoterapeutické péče.

Mgr. Iva Smutná 

  • klinická psycholožka s 14 lety praxe v psychodiagnostice a psychoterapii. Zaměřuje se především na diagnostiku kognitivních poruch, poruch osobnosti, poruch nálady a úzkostných poruch a diferenciální diagnostiku. Terapeutické zaměření v Gestalt terapii. Terapeutické zaměření má své těžiště v individuální práci s pacientem, případně v rámci terapie párové. V průběhu své praxe pracovala s pacienty v celé šíři věkového spektra dospělých. V denním psychiatrickém stacionáři věnuje nefarmakologickým přístupům v léčbě Alzheimerovy choroby a jiných mnestických poruch.

Mgr. Kateřina Turčániová 

  • psycholožka ve zdravotnictví se 2 lety praxe v psychoterapii a psychodiagnostice. Terapeuticky pracuje v modalitě Gestalt terapie, v níž aktuálně absolvuje psychoterapeutický výcvik. Pracuje formou v psychodiagnostice, a to s dospělými pacienty napříč věkovým i diagnostickým spektrem. Dále se v denním psychiatrickém stacionáři věnuje skupinové psychoterapii, nefarmakologickým přístupům v léčbě Alzheimerovy choroby a jiných mnestických poruch.

Renata Urbánková 

  • psychiatrická sestra s dlouholetou praxí v oboru. V rámci praxe působila dlouhodobě v PN Šternberk na pozici psychiatrické sestry a vedla oddělení 16 na pozici staniční sestry. V průběhu své praxe se na lůžkových i příjmových odděleních účastnila péče o psychiatrické pacienty v celé šíři diagnostického spektra. V souvislosti s demografickým vývojem a stárnutím populace se na svém původním pracovišti pracovala a pracuje s gerontopsychiatrickými pacienty, kterým zajišťuje psycho-sociální rehabilitaci a provází je psychiatrickou/zdravotní péčí.

Bc. Irena Knapová 

  • zdravotně-sociální pracovník poskytuje informace v oblasti sociálního poradenství o nárocích, službách a možnostech, které mohou vyřešit nebo zmírnit obtížnou situaci člověka a jejich rodiny. Tyto informace vyplývají ze systému sociální ochrany občana, k němuž patří pojištění, podpora, pomoc. Poskytuje informace co nejblíže bydlišti nebo pracovišti, příp. zařízení, v němž se člověk nachází. V současné době úzce spolupracuji s AGE Centrem, kde poskytujeme i odbornou pomoc, která je zaměřena na konkrétní pomoc a praktické řešení. Jde zejména o problémy v péči o starší a zdravotně postižené osoby trpící lehčími a středně závažnými formami demence. Služby budou koordinovány v týmu ARP a aktuální potřeby prezentovány v rámci porad, nebo sekčních konzilií.


Účel programu ARP dle Metodiky MZČR

1) Program je jednou z aktivit realizace opatření Strategie reformy psychiatrické péče schválené MZ ČR dne 8. 10. 2013, jejímž hlavním záměrem je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. Cílem Programu je pilotní zavedení komplexních zdravotních služeb poskytovaných ARP, ověření jejich fungování v konkrétních podmínkách a využití výstupů pilotního ověření při dalším zavádění ARP do praxe poskytování služeb lidem s psychiatrickým onemocněním v ČR.

2) Program je součástí projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“ realizovaného MZ ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou.

3) Pilotním provozem se rozumí rozšíření služeb fungujících psychiatrických ambulancí v souladu se Standardem ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou, vydaném ve Věstníku MZ ČR č. 5/2016 (dále jen „Standard ARP“). Konkrétní rozsah služeb a minimální personální a materiálně technické zabezpečení jsou pro účely pilotního provozu ARP definovány v následujících kapitolách Metodiky Základní principy péče poskytované v ARP.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR4) Součástí zavedení pilotního provozu ARP je také práce se sítí spolupracujících služeb. Cílem bude zejména navázat a rozvíjet mezioborovou spolupráci s praktickými lékaři daného regionu (dále jen „PL“). Tato spolupráce by měla lépe propojit psychiatrickou a primární péči a vést k lepší organizaci zdravotního systému. Součástí pilotního provozu je ověření vytvořené Metodiky pro spolupráci ARP a PL v praxi.

5) Pilotní provoz ARP zároveň slouží ke zmapování činnosti a finanční náročnosti ARP prostřednictvím informací o zdravotních výkonech, k nastavení úhradových mechanismů a k jejich prověření v praxi. Výstupem ověření výčtu výkonů použitých v pilotním provozu bude nastavení finálního souboru výkonů k vykazování zdravotních služeb.

6) Informace a výstupy z realizace pilotních ARP budou využity pro komplexní zhodnocení jejich fungování v konkrétních podmínkách ČR. Součástí pilotního provozu ARP jsou aktivity, které budou sloužit pro evaluaci; sběr kvalitativních markerů, které budou vykazovány v rámci datového rozhraní pro vyúčtování zdravotním pojišťovnám; sběr dat prostřednictvím příslušných registrů a evidence služeb pro možné budoucí nastavení financování služeb ARP prostřednictvím standardního systému poskytování veřejných financí.

7) Územní zaměření Programu je celá Česká republika. Podpořeny mohou být celkem 4 ARP. Místem poskytování služeb ARP (sídlem ARP) může být Praha nebo obec s rozšířenou působností dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů. ARP jsou doplňkovou službou k CDZ, proto budou bonifikovány kraje, kde dosud žádné Centrum duševního zdraví I a II nevzniklo.

8) Cílovou skupinou Programu jsou:

Osoby s duševním onemocněním v celém diagnostickém spektru duševních poruch dle Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize (dále jen „MKN 10“).

9) Délka realizace pilotního provozu ARP je stanovena na 18 měsíců.  

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217

Název projektu: Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné

Evropský sociální fond

Evropský sociální fond


Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Krátké objednací
lhůty
, diskrétní
prostředí

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace