Projekt AMBULANCE S ROZŠÍŘENOU PÉČÍ V PSYCHIATRII


V rámci AGE Centrum je realizován projekt „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, a to díky „Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí“. Na projekt je poskytována podpora ze zdrojů EU z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a ze státního rozpočtu prostřednictvím MZČR.

Program je jednou z aktivit realizace opatření Strategie reformy psychiatrické péče, jejímž hlavním záměrem je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. Cílem Programu je pilotní zavedení komplexních zdravotních služeb poskytovaných ARP prostřednictvím multidisciplinárního týmu.

Všechny služby v rámci projektu jsou poskytovány zdravotnickým multidisciplinárním týmem tvořeným profesionály klíčových odborností ARP - psychiatrie, gerontopsychiatrie, klinické psychologie, psychoterapeutickými službami - individuálními, párovými, rodinnými a skupinovými, službami terénní psychiatrické sestry a zdravotně-sociálním pracovníkem. Soubor služeb je dále doplněn a rozšířen o součinnou somatickou složku prostřednictvím ambulance geriatrie. Zdravotně – sociální služby jsou, společně se zdravotně-sociálním pracovníkem, poskytovány v ambulanci Medicíny dlouhodobé péče. Komplex zdravotních služeb doplňuje a rozšířené možnosti terapie zprostředkovává denní psychiatrický stacionář s psychoterapeutickým programem, zaměřený především, nikoliv však výlučně na pacienty s kognitivním deficitem.

Multidisciplinární tým je doplněn o administrativní zázemí.

Součástí zavedení pilotního provozu ARP je také práce se sítí spolupracujících služeb. Cílem bude zejména navázat a rozvíjet mezioborovou spolupráci s praktickými lékaři daného regionu

Cílovou skupinou Programu jsou osoby s duševním onemocněním v celém diagnostickém spektru duševních poruch dle Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize (dále jen „MKN 10“).

Délka realizace pilotního provozu ARP je stanovena na 18 měsíců, tj. od 1. 2. 2021 do 31. 7. 2022.

Zájemci o služby multidisciplinárního týmu se mohou objednat na recepci AGE Centra, viz sekce kontakty.


Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217

Název projektu: Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné

Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace