Zorientujte se spolu s námi v odborných lékařských termínech.


A

 • aktivizace = proces, kterým jsou lidé (jedinci nebo i skupiny) vedeni k činorodosti, podpora duševních, mentálních sil
 • audit léků (nebo také lékový audit) = jednorázová kontrola a následný dohled nad vyšetřeními a léky, aby se zamezilo jejich zbytečnému opakování, nadužívání a případným nežádoucím reakcím mezi jednotlivými léky, příliš mnoho léků zatěžuje organismus (játra, ledviny, srdce, …) a co se málo ví, může zhoršovat i paměť; pravidlem je, že audit léků by měl podstoupit každý, kdo bere 5 různých léků nebo zdravotních doplňků
 • Alzheimerova choroba = je primárně degenerativní postižení mozku, což způsobuje poruchu a úpadek jeho činností, jedná se o nejčastější demenci vůbec; v prvotních stádiích této nemoci začíná degenerovat část mozku zvaná hipokampus, část mozku, která zpracovává vzpomínky, hipokampus se u nemocných zmenšuje a ztenčuje se navíc spojení mezi ním a prefrontální kůrou, mozek pak přestává zpracovávat krátkodobé vzpomínky

C

 • celostní medicína = je způsob léčby, který bere v potaz celého člověka – jeho tělo, mysl, duši a emoce – v zájmu dosažení dobré nálady a zdraví, člověk může dosáhnout optimálního zdraví pouze vyvážením všech těchto vzájemně závislých složek života; když jedna z těchto složek nefunguje správně, ovlivňuje to všechny aspekty života člověka, proto každá nerovnováha (fyzická, duševní, emoční) ovlivní celkové zdraví člověka; při léčbě je tudíž potřeba vzít v úvahu celou jeho osobnost, analyzovat jeho fyzickou aktivitu, výživu, prostředí, kde žije, emoční, sociální a duchovní život a životní styl

D

 • demence = trvalé postižení poznávacích funkcí např. výpadky paměti, pozornosti, adekvátního zpracovávání nových informací, celkové poznávací aktivity, mezi první projevy počínající demence patří problémy s krátkodobou pamětí
 • denní psychiatrický stacionář = je ambulantní zdravotní služba, která je poskytována lidem, kteří se z důvodu věku, zdravotního postižení, či dlouhodobého duševního onemocnění neobejdou bez pomoci jiné osoby, tito lidé obvykle bydlí doma s rodinou, v chráněných, či podporovaných bytech a do služby docházejí jen na určitou část dne, jejich situace jim zpravidla nedovoluje, aby pracovali a zároveň nejsou schopni trávit čas sami, bez pomoci další osoby, stacionář umožňuje lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých, žít v jejich přirozeném prostředí při zachování intenzivní péče o jejich duševní zdraví v odborném zařízení
 • depotní lék = Užívá se pro takové formy léku, které se podají do určitého místa a odtud se pomalu uvolňují. Tak se značně prodlouží poločas léku a tím i jeho působení.
 • deprese = je stav skleslosti a sklíčenosti - jde o onemocnění celého těla - postihuje organismus, nervovou soustavu, duševní složku, myšlení i chování, ovlivňuje spánek i chuť k jídlu, pocity vůči sobě samému i způsob uvažování o lidech a věcech kolem sebe a přístup k nim, příznaky mohou přetrvávat týdny, měsíce i roky
 • disabilita = handicap = postižení jak v oblasti tělesné (somatické) tak duševní (psychické)
 • dispenzarizace = aktivní sledování či dohled nad osobou, která má určitý rizikový faktor, vhodný k sledování ohroženého nebo trpícího onemocněním, které v době zařazování do dispenzární péče nevyžaduje poskytování akutní zdravotní péče

F

 • FRM nebo Fyziologická regulační medicína = Medicína nízkých dávek = je inovativní lékařské odvětví představující moderní integraci klasické medicíny s přírodní medicínou, založené na nejnovějších poznatcích v oblasti molekulární biologie, kvantové fyziky a především psycho-neuro-endokrino-imunologie

G

 • geriatr = lékař zaměřující se na geriatrii nebo také (klinickou) gerontologii, což je obor, který se zabývá léčením nemocí charakteristických pro pacienty vyššího věku a seniory, gerontologie patří mezi obory vnitřního lékařství a kombinuje v sobě poznatky z fyziologie, neurologie, psychiatrie a dalších oborů, vzhledem ke stárnoucí světové populaci význam geriatrie roste
 • geriatrie = obor se zabývá problematikou zdravotního a funkčního stavu ve stáří, zvláštnostmi chorob, jejich diagnostikování a léčení u pacientů vyššího věku a seniorů, vychází z vnitřního lékařství, které obohacuje především poznatky neurologie, psychiatrie, fyzioterapie, ergoterapie a ošetřovatelství, geriatrická práce je typicky týmová a vychází z komplexního geriatrického hodnocení pacienta

I

 • individuální psychoterapie = terapie vedená jen mezi terapeutem a klientem

K

 • klinický psycholog = je atestovaným odborníkem na duševní nemoci a duševní zdraví, je podrobně vzdělán v psychologii osobnosti, vývojové psychologii, psychologii zdraví a nemoci (tj. klinická psych.), věnuje se psychologické diagnostice, umí pracovat s psychologickými testy a řádně je interpretovat, má obvykle i atestaci z psychoterapie a rozšiřuje svou nabídku o léčbu duševních poruch a podporu harmonického rozvoje osobnosti cestou psychoterapie
 • kognitivně behaviorální terapie = vychází z předpokladu, že u většiny psychických problémů dojde ke zlepšení tím, že se identifikují a změní chybné a porušené představy, myšlenky a chování, lidé trpící depresemi mají sklon vysvětlovat si všechna fakta ve svůj neprospěch, úzkostní lidé zas mají tendenci hledět do budoucnosti s obavami a ti, kdo mají nízké vědomí vlastní hodnoty, přeceňují úspěchy druhých a podceňují své vlastní, tato terapie učí lidi rozpoznávat a měnit nezdravé zvyky v myšlení, což se pak pozitivně odrazí v jejich chování a prožívání
 • kognitivní deficit = přechodné nebo trvalé postižení poznávacích funkcí např. výpadky paměti, pozornosti, adekvátního zpracovávání nových informací, celkové poznávací aktivity
 • komplexní plán péče = jasně definuje vyšetření a procedury, které má pacient absolvovat v daném časovém horizontu, aby byla zajištěná komplexní péče o jeho zdraví
 • krizová intervence = krizová pomoc je psychologická a sociální člověku, který se ocitl v situaci, kterou nedokáže vyřešit vlastními silami. Pojem krize označuje drastickou, negativně hodnocenou změnu, která působí na člověka. Zvládání krizové situace je individuální, zpravidla trvá 4–6 týdnů.

M

 • mírná kognitivní porucha = je poměrně široký pojem používaný k popsání mírných, ale měřitelných poruch paměti či poznávacích funkcí, například soustředění, rozhodování nebo orientace; člověk s mírnou kognitivní poruchou má tedy s pamětí o něco větší potíže, než odpovídá jeho věku, rozhodně ale nesplňuje kritéria pro diagnózu demence; tato mírná porucha - na rozdíl od demence - nijak zásadně nebrání v každodenních aktivitách a soběstačnosti, v některých případech se může rozvinout v demenci

P

 • psycholog = specializovaný zdravotnický pracovník se zaměřením na psychické potíže pacienta, prostřednictvím rozhovoru s pacientem pomáhá porozumět vlastním potížím a příčinám symptomů, vede pacienty k řešení vzniklých potíží, nepředepisuje léky
 • psychiatr = specializovaný lékař se zaměřením na psychické potíže pacienta, který vylučuje možné organické příčiny potíží (např. nádor) a diagnostikuje psychiatrická onemocnění, která následně léčí, využívá k tomu předpis léků i formy nelékové terapie, může předepsat léčebný pobyt a následnou léčbu
 • paliativní medicína = se zabývá léčbou nevyléčitelně nemocných pacientů se snahou o dosažení nejlepší možné kvality jejich života. Snaží se respektovat individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech holistického – celostního pohledu (biologický, psychologický, sociální, spirituální). Tento typ léčby lze poskytovat v různých prostředích s ohledem na potřeby nemocného a jeho celkový stav.
 • párová psychoterapie = terapeut pracuje s párem (např. s manželi)
 • poruchy chování = poruchou chování se rozumí negativní odchylky chování jedince od normy, kterou je to, co jako běžné hodnotí a očekávají jiné osoby a skupiny, poruchou chování je tedy takové chování, které porušuje , dle Klímy jsou poruchy chování charakteristické takovými „projevy jedince, které se vymykají přiměřenému chování dané věkové a sociokulturní skupiny“
 • poruchy paměti = jsou časté ve stáří, ale mohou se vyskytovat již od středního věku, některé z nich nejsou nebezpečné, jiné však mohou znamenat první příznaky onemocnění, mozek může být postižen zánětem, nádorem, cévním onemocněním, alkoholem, metabolicky, léky, nebo se již může jednat o počínající Alzheimerovu chorobu, která je nejčastější demencí, stáří je přirozenou etapou lidského života, demence je naproti tomu nemoc, která k normálnímu stárnutí nepatří, u postižených osob se nejprve projevuje lehkými poruchami paměti (ukládání, uchovávání a vybavování si informací), později dochází k zapomínání i nejjednodušších věcí a nakonec i vlastního jména, dochází ke zhoršování intelektu (myšlení, úsudku), poruchám řeči a změnám chování, pacienti často bloudí a mohou se ztratit i na důvěrně známých místech
 • psychoterapie = je léčba tzv. psychologickými prostředky, které má v rukou kvalifikovaný psychoterapeut, spoluzodpovědný za formování terapeutického vztahu s klientem. Hlavním nástrojem psychoterapie je rozhovor. Zásadním předpokladem pro účinnou terapii je důvěra mezi pacientem a terapeutem

R

 • rodinná psychoterapie = terapeut pracuje v širším rodinném systému (např. rodiče a dítě)

S

 • sendvičová generace = označení pro generaci lidí středního věku, kteří se současně starají o své nesamostatné děti a o své staré rodiče. Termín se začal používat zejména v USA v posledních dvaceti letech. Více
 • skupinová psychoterapie = terapeut pracuje s celou skupinou, např. se seniory, omezený počet členů (max. 12 - 15)
 • syndrom vyhoření =  jedná se o psychický stav, člověk zažívá intenzivní vyčerpání, postihuje nejčastěji ty, co pracují s lidmi nebo mají alespoň kontakt s lidmi a jsou závislí na jejich hodnocení; pacient na sobě pozoruje řadu symptomů, především v oblasti psychické, částečně i fyzické a sociální, klíčovou složkou je emoční vyčerpanost, kognitivní vyčerpání a „opotřebení“ a často i celková únava; syndrom vyhoření je přímým důsledkem chronického stresu

T

 • test paměti = různé typy úkolů, které prověří Vaši paměť z mnoha hledisek, zjišťuje schopnost zapamatovat si informace, uchovat je a následně si je vybavit, výsledkem je popis výkonnosti Vaší paměti, tzv. paměťový index (PI), jde o číslo, které můžete porovnat s ostatními, např. s vrstevníky
 • trénink paměti = je kombinací kognitivního tréninku a relaxujících psychomotorických cvičení, zároveň plní funkci platformy sociálního kontaktu se stejně motivovanými vrstevníky, patří mezi efektivní nástroje ke zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti seniorské populace

U

 • úzkost = je z lékařského (psychiatrického) pohledu složitá kombinace emocí, zahrnující strach, zlé předtuchy a obavy. Často je doprovázena fyzickými příznaky, jako je bušení srdce, pocit nevolnosti, bolest na hrudi, zkrácené dýchání, chvění rukou, úzkost je nepříjemný emoční stav, jehož příčinu je možné najít např. prostřednictvím psychoterapie

Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace