Psychiatrická reforma

Zajímá Vás, co je vlastně psychiatrická reforma, v čem pomůže pacientům a jak je do ní zapojeno AGE Centrum? 

Důvodem reformy psychiatrické péče je to, že psychiatrická péče v ČR nedoznala od počátku 90. let 20. století žádné zásadní systémové změny a jako zdravotní obor se potýká s dlouhodobou podfinancovaností. Stávající systém péče má své těžiště v materiálně a technicky zastaralých psychiatrických nemocnicích stavěných dle konceptu péče, který byl moderní v první polovině 20. století.

Současný model péče nezajišťuje dostatečně podporu pacientů v jejich vlastním prostředí ani spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými složkami poskytovatelů péče o duševně nemocné. Služby v komunitě (ve vlastním prostředí pacientů/klientů) existují jen na některých místech, a to ještě v nedostatečné míře.

Obecným cílem reformy je zlepšit kvalitu života lidí s duševním onemocněním. Kvalita života úzce souvisí s naplňováním lidských práv lidí s duševním onemocněním, proto je hlavním motivem reformy důraz na uplatňování, prosazování a naplňování jejich práv obsažených především v úmluvě OSN „O právech lidí se zdravotním postižením“. Hlavními nástroji, jak naplnit tyto cíle, jsou restrukturalizace služeb, vytvoření funkční sítě zařízení poskytujících péči, změna přístupů a myšlení pracovníků poskytujících péči.

Jaký je cíl psychiatrické reformy?

Základní změnou v systému péče o lidi s duševním onemocněním bude systematické poskytování koordinované, vzájemně propojené péče zaměřené na zotavení (recovery) pacienta/klienta. Spolupráce bude podpořena zavedením multidisciplinárního přístupu.

Jednotliví poskytovatelé budou mít jasnou regionální odpovědnost, při zachování možnosti volby pacienta/klienta, do jakého zařízení půjde. Pacientům/klientům bude zajištěn dostatečný výběr léčebných a dalších podpůrných metod a přístupů.

Transformace obsahu péče, zavádění nových přístupů a metod zajistí:

  • plný respekt práv pacientů/klientů
  • maximálně možnou inkluzi pacientů/klientů do běžné společnosti 
  • plnohodnotné zapojování pacientů/klientů i rodinných příslušníků do všech podstatných rozhodovacích procesů týkajících se léčby, pomoci a potřebné podpory.

Psychiatrická reforma a AGE Centrum

Ambulantní psychiatrická péče bude v síti poskytována formou stávající formy psychiatrických ambulancí nebo formou ambulance s rozšířenou péčí, kterou je právě AGE Centrum.

Tým ambulance s rozšířenou péčí bude zahrnovat psychiatra, klinického psychologa, psychiatrickou sestru, zdravotně-sociálního pracovníka a další. Centrum bude poskytovat péči v celé šíři spektra psychiatrických diagnóz, avšak ze své podstaty bude v týmu také gerontopsychiatr, který pečuje o pacienty trpící nemocí spojenou se stářím. Celý tým bude mít regionální odpovědnost za pacienty/klienty z diagnostických skupin, na které bude specializovaná.

Součást služeb ambulance s rozšířenou péčí může být i terénní práce, psychoterapeutické programy, a to i formou denního stacionáře. Ambulance s rozšířenou péčí intenzivně bude spolupracovat s lékaři v primární zdravotní péči ve svém spádovém regionu, a to za účelem vzájemného předávání pacientů/klientů a minimalizace čekacích lhůt. Ambulance s rozšířenou péčí také intenzivně bude spolupracovat s rozvíjejícími se komunitními týmy.


Dále by Vás mohlo zajímat

Proč se léčit v AGE Centru?

Péče hrazena ze zdravotního pojištění (včetně stacionáře)

Výborná dostupnost městské hromadné
dopravy

Vstřícný personál, diskrétní prostředí.

Široká škála lékařských odborností pod jednou střechou

Spolupracující organizace