Denní stacionář

V denním psychiatrickém stacionáři se zaměřujeme především na péči o klienty trpící demencí, případně jinými poruchami kognitivních funkcí. Pacientům se budeme věnovat, abychom zintenzivnili odbornou psychiatrickou a psychologickou péči v komunitním prostředí, procvičili paměť, kognitivní funkce, sebeobslužnost, udrželi psychickou kondici a soběstačnost potřebnou k setrvání v domácím prostředí. Služby stacionáře jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Stacionární péče umožňuje pacientům přirozený kontakt s jejich domácím prostředím, výrazně snižuje potřebu hospitalizací, zintenzivňuje odbornou zdravotnickou péči při domácím léčení a napomáhá pacientům setrvat doma. Zároveň bojuje proti izolaci a sociálnímu vyloučení pacientů seniorského věku. Výraznou měrou také pomáhá osobám blízkým a pečujícím ve zvládání nároků na péči o své blízké. Pracovníci stacionáře jsou v úzkém a pravidelném kontaktu s pečujícími. Oboustranná komunikace mezi personálem a pečujícími je zásadní pro individualizaci péče o pacienty. Pacienti docházejí na skupinová sezení a různé druhy terapií.

  • Zvyšuje efektivitu psychiatrické péče návaznými stacionárními službami (např. psychoterapií),
  • péčí a spoluprací s rodinou a agenturami domácí péče pomáhá k dosažení co nejvyšší funkční zdatnosti, soběstačnosti a nezávislosti v prostředí obvyklém pro pacienta,
  • umožňuje stabilizovat zdravotní stav pacienta, případně zpomalit průběh onemocnění a tím zvýšit kvalitu jeho života,
  • zkvalitňuje a zintenzivňuje léčbu u pacientů, kteří nejsou hospitalizováni a mohou do denního stacionáře docházet,
  • poskytuje komplexní přístup a koordinace týmové péče s praktickými lékaři, specialisty a ústavy následné péče Olomouckého kraje,
  • koordinuje zdravotně - sociálních potřeby s důrazem na prodloužení času, kdy může pacient být ve vlastním prostředí.

V rámci stacionární péče je možné pacientům zajistit stravu a případně transport do zařízení a zpět domů. (Strava a transport nejsou propláceny ze zdravotního pojištění)